Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 juli 2020.

 1. Linda Vercaemer, handelend onder de benaming ‘Connecting your Dots’, een rechtspersoon naar Belgisch recht, levert Diensten op het gebied van coaching, e-learning, workshops, training, voor zowel bedrijven als particulieren.

  Rechtspersoon ‘Connecting your Dots’ :

  Legeweg 96-02
  8020 Oostkamp
  België
  Telefoonnummer: +32 484 90 20 45
  E-mailadres: linda.vercaemer@gmail.com
  BTW nummer : BE 740 654 287

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, van welke aard dan ook, die ontstaat tussen de Connecting your Dots en jou, de Klant. Het geheel aan documenten die de opdracht op gedetailleerde wijze verder uitwerken vormen integraal deel van de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn reeds van toepassing vanaf het eerste contact en de offerte die hieruit volgt.
 2. Enkel overeenkomsten of afspraken gemaakt tussen Linda Vercaemer of een door haar aangestelde, bevoegde derde en Klant zijn bindend ten aanzien van Connecting your Dots is in geen enkel geval gebonden door een overeenkomst die werd aangegaan tussen de Klant en een onbevoegde derde.1. Offerte en totstandkoming overeenkomst

1.1. Op vraag van de toekomstige Klant stellen wij een individuele offerte op met een uiteenzetting van de gevraagde opdracht en de gehanteerde tarieven en prijzen. Onze offerte voor het uitvoeren van de gevraagde opdracht is steeds opgesteld in regie, tenzij uitdrukkelijk een vaste prijs wordt aangegeven. Onze prijsberekeningen en offertes hebben slechts een indicatief karakter.

1.2. Onze offertes zijn uitsluitend geldig ten aanzien van de perso(o)n(en) tot wie de offerte gericht is. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebrek hieraan een geldigheidsduur van dertig (30) kalenderdagen na datum van verzending.

1.3. De opdrachtbevestiging betekent de aanvaarding van de offerte. De opdrachtbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicaties met de Klant, zoals het ondertekend terugsturen van een overeenkomst die is uitgebracht door Connecting your Dots. Een aanvaarding door middel van elektronische communicatiemiddelen of op mondelinge wijze is evenzeer geldig.

1.4. Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht, zoals meerwerk, zijn enkel geldig indien de Klant en Connecting your Dots hiertoe gezamenlijk beslissen. Als Klant begrijp en aanvaard je dat deze wijzigingen een mogelijke invloed kunnen hebben op het prijs- en tijdsbestek. De gevolgen van deze wijzigingen zijn volledig voor rekening van de Klant.

1.5. De Klant heeft de mogelijkheid om zijn opdrachtaanvaarding ten allen tijde te herroepen, maar dit zal geen afbreuk doen aan zijn oorspronkelijke betalingsverplichtingen en de betalingsverplichting voor reeds uitgevoerde bijkomende werken.

 1. Over de uitvoering van een opdracht

2.1. Met Connecting your Dots samenwerken betekent vertrouwen op jarenlange professionele ervaring en uitgebreide kennis. Iedere opdracht zal aan een hoge kwaliteit worden afgewerkt. Iedere opdracht betreft steeds een inspanningsverbintenis, waarbij Connecting your Dots niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening, noch voor de mate waarin de dienstverlening bijdraagt aan het door de Klant gestelde doel.

2.2. Connecting your Dots beschikt over de creatieve en technische vrijheid om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht uit te voeren, conform de oorspronkelijke opdracht of offerte. Connecting your Dots kan hierbij beroep doen op diensten van gespecialiseerde derden indien nodig voor de goede uitvoering van de opdracht. Connecting your Dots kan deze derden naar eigen inzicht aanstellen.

2.3. Een vlotte medewerking van de Klant is noodzakelijk om een opdracht tot een goed einde te brengen; dit betekent alle redelijkerwijs noodzakelijke handelingen stellen die vereist zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De Klant begrijpt en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen kan hebben voor de vooropgestelde timing en kosten. Eventuele gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening van de Klant.

2.4. De uitwerking van een opdracht kan desgevallend worden onderverdeeld in deelopdrachten, waarbij deze laatste wordt uitgevoerd binnen het overeengekomen tijdskader. De uitvoering van een volgende deelopdracht kan afhankelijk gemaakt worden van een uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de Klant omtrent de vorige opgeleverde deelopdracht. Wij zullen steeds de termijn voor dergelijke goedkeuring aanduiden bij de oplevering. De goedkeuring van de deelopdracht zal worden vermoed indien de Klant niet tijdig reageert. 

 1. Tarieven en betalingsmodaliteiten

3.1. Onze gehanteerde tarieven en prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere bijkomende lasten, tenzij anders wordt aangegeven. Onze tarieven en prijzen omvatten alle kosten die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

3.2. Connecting your Dots kan de tarieven en prijzen ten allen tijde wijzigen in geval van overeenkomst tot dienstverlening waarbij een termijn van minstens zes (6) maanden is verstreken sinds de aanvang of de meest recente herziening. De Klant wordt geacht akkoord te gaan met deze prijsherziening, tenzij hij de overeenkomst beëindigt door middel van een aangetekend schrijven ten laatste tot dertig (30) dagen na inwerkingtreding van de nieuwe tarieven.

3.3. Connecting your Dots zal op uitdrukkelijk bepaalde tijdstippen factureren. Als je als Klant niet akkoord gaat met de ontvangen factuur ben je geacht deze spoedig en gemotiveerd te protesteren, ten laatste tot veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum. Dit heeft geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichtingen.

3.4. Alle facturen van Connecting your Dots zijn betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum. In geval van laattijdige betaling zal van
rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlinterest verschuldigd zijn van 10 % per jaar op het factuurbedrag. Eveneens zal in geval
van laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag
verschuldigd zijn, met een minimum van 350 EUR en onverminderd het recht van Connecting your Dots haar hogere schade te bewijzen en onverminderd eventuele kosten van aanmaning en gerechtskosten.

3.5. Bij de opdrachtaanvaarding wordt een voorschotfactuur ten belope van 30 % op de totale waarde van de opdracht aangerekend, tenzij partijen anders overeenkomen. Connecting your Dots kan de aanvang van de opdracht laten afhangen van de ontvangst van betaling van de voorschotfactuur.

3.6. Connecting your Dots is een door de Vlaamse Overheid erkend loopbaancentrum. Je eerste cheque geeft recht op 4 u coaching. Met een tweede cheque kan je nog bijkomend 3 u volgen. 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

4.1. Beelden, schema’s, instructievideo’s, paswoorden, modellen, technieken, werkboeken en instrumenten of rapporten die zijn ontwikkeld, gebruikt en/of verleend door Connecting your Dots voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven de eigendom van Connecting your Dots.

4.2. De Klant verkrijgt slechts het recht om werkboeken, paswoorden, instructievideo’s of rapporten binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking of het doorgeven van een of meerdere van deze zaken aan personen buiten de eigen organisatie kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming door Connecting your Dots.

4.3. Alle door Connecting your Dots gecreëerde en/of terbeschikkinggestelde materialen kunnen enkel gebruikt worden voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Het ongeautoriseerde gebruik zal bijgevolg aanleiding geven tot een nieuwe facturatie ten belopen van het gehanteerde standaardtarief vermeerderd met een toeslag van 50%, voor iedere vastgestelde schending apart. De Klant is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden. Indien er vragen resten omtrent het al dan niet geautoriseerd gebruik, aarzel absoluut niet om die aan ons voor te leggen.

 1. Duur en beëindiging

5.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen de mening is toegedaan dat de uitvoering van de opdracht niet langer plaats kan hebben conform de bevestigde offerte of latere bijkomende opdrachtspecificatie. De beëindiging van de overeenkomst door de Klant, geeft Connecting your Dots het recht de betaling van de volledige overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte kosten te vorderen, tenzij hierrond een ander akkoord wordt bereikt.

5.2. Elke partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze Overeenkomst. Tekortkomingen aan de betalingsverplichting en de medewerkingsverplichting door de Klant worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. Een onmiddellijke beëindiging is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn verplichtingen te voldoen, na aangetekende ingebrekestelling. De beëindiging laat de mogelijkheid onverlet om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van een inbreuk

5.3. Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de Overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie of enige andere aantasting van de kredietwaardigheid, dan heeft elke partij het recht om de Overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.

5.4. Connecting your Dots mag slechts gebruik maken van haar recht op voortijdige beëindiging als ten gevolge van feiten en omstandigheden buiten haar wil in alle redelijkheid de voltooiing van de opdracht niet van haar kan worden gevergd. Deze situatie omvat, maar is niet beperkt tot overmacht (cfr 6.4), zwangerschap, hospitalisatie en pandemieën. Connecting your Dots houdt in deze situatie in ieder geval aanspraak op de betaling van de door haar geleverde prestaties tot op het moment van beëindiging. Partijen kunnen tevens met onderling akkoord overeenkomen dat de uitvoering van de opdracht zal worden uitgesteld naar een latere datum.

5.5. Indien de opdracht buiten de invloed van Connecting your Dots niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

5.5.1 Opdrachten inzake / Deelname aan coaching trajecten, e-learning, workshops, trainingen : annuleren dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan door een aangetekend schrijven te richten aan Connecting your Dots, Meeuwenlaan 1 bus 1602, 8620 Nieuwpoort en/of door een e-mail te versturen met als titel ‘Annulatie’ naar linda.vercaemer@gmail.com. De annulatie gaat pas in voege na onze ontvangstbevestiging van deze mail.

In geval van annulering van deelname en/of opdrachten zijn de hierna volgende vergoedingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd:

 • 25% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering meer dan 4 weken voor de datum van de coaching trajecten, workshops, trainingen, van zodra de inschrijving ondertekend is;
 • 100% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering minder dan of gelijk aan 4 weken voor de datum van de coaching trajecten, workshops, trainingen
 • 100% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen in geval van annulering van e-learning, na ontvangst van de toegangslink

Bij een annulatie op minder dan 30 dagen voor de start van de coaching trajecten, workshops, trainingen blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd. U kunt wel een andere deelnemer laten deelnemen of op een latere datum deelnemen aan een andere training van diezelfde kostprijs.

5.5.2 Coaching sessies: annuleren van gereserveerde uren binnen 72 uur voor aanvang, geeft aanleiding tot een betalingsplicht a rato van 100% van de kosten van de geannuleerde uren.

 1. Aansprakelijkheid, overmacht, schade

6.1. Connecting your Dots is uitsluitend aansprakelijk voor iedere haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buiten contractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. Onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot deze gevallen. In geval van een toerekenbare tekortkoming moet de Klant bij vaststelling onmiddellijk een aangetekende gemotiveerde ingebrekestelling versturen waarbij Connecting your Dots de gelegenheid wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen. Het totaal van onze aansprakelijkheid kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag van de ons toekomende vergoeding.

6.2. Connecting your Dots is enkel aansprakelijk voor directe schade die volgt uit onze tekortkomingen. Connecting your Dots is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en dergelijke. Connecting your Dots is evenmin aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

6.3. Indien de Klant door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van Connecting your Dots in het gedrang brengt, dient zij alle nodige maatregelen te nemen om Connecting your Dots te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen.

6.4. In geval van overmacht is Connecting your Dots gerechtigd om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten, voor de duur van de overmacht. Overmacht omvat de situatie waarbij een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis, die onafhankelijk is van de wil van de schuldenaar, een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis.

6.5. Connecting your Dots kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door aangestelde derden wanneer de fout gekwalificeerd wordt als bedrog, een zware fout of een veel voorkomende lichte fout en indien het schade verwekkende feit gebeurd is tijdens de uitvoering van hun opdracht.

6.6. Connecting your Dots erkent pas een fout als die aantoonbaar, verwijtbaar en tegensprekelijk is.

 1. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Connecting your Dots en de Klant bevestigen dat elke vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van deze overeenkomst te allen tijde vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijke informatie is deze informatie die schriftelijk is medegedeeld aan de andere partij en welke duidelijk aangeduid is als vertrouwelijk of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd moet worden. Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van de inbreuk makende partij in het gedrang. Deze inbreuk makende partij heeft eveneens de verplichting om de andere partij te vrijwaren van elke schade die het gevolg is van de inbreuk, inclusief het nemen van verdere (buiten)-gerechtelijke stappen.

 1. Bepalingen over deze overeenkomst

8.1. Connecting your Dots behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop of training die door hun gedrag of anderszins het normale verloop ervan verstoren of belemmeren, van deelname uit te sluiten. Ook deelnemers die een activiteit uitoefenen die concurrerend is aan de activiteiten van Connecting your Dots kunnen worden uitgesloten van deelname. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld aan de Klant tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Connecting your Dots.

8.2. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil omtrent de uitvoering van de overeenkomst zullen Connecting your Dots en de Klant alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Indien het geschil toch wordt voortgezet zijn de rechtbanken van het arrondissement Veurne bevoegd.

8.3. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Wij hebben het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. 

8.4. Wij kunnen onze rechten of plichten uit een overeenkomst ten allen tijde overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij. Dit kan zonder de instemming van de Klant en zonder enige schadevergoeding. De derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst.

 1. Wijzigingen

Connecting your Dots is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Klant wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien hij  niet binnen 14 dagen na de mededeling van Connecting your Dots dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft gestuurd. 

 1. Gegevensbeheer

10.1 Indien de Klant een bestelling plaatst bij Connecting your Dots, dan worden zijn gegevens opgenomen in het Klantenbestand van Connecting your Dots.
Connecting your Dots zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.

10.2 Connecting your Dots respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van zijn persoonlijke gegevens.

10.3 Connecting your Dots maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies waardoor de Klant zich van deze lijst kan verwijderen.

10.4 Connecting your Dots heeft een privacybeleid dat conform de geldende regelgeving is. Bekijk hier het privacybeleid van Connecting your Dots.